அட்டவணை தரவுப்பட்டை

தரவுப் பார்வையை கட்டுப்படுத்த அட்டவணைத் தரவுப் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

நீங்கள் வடிகட்டல் திட்ட அளவைகளை மாற்ற அல்லது ரத்து செய்யும் வரையில் வடிகட்டிய தரவு பார்வை இயக்கத்தில் இருக்கும். வடிகட்டி இயக்கத்தில் இருந்தால், அட்டவணை தரவு பட்டையிலுள்ள வடிகட்டியைச் செயல்படுத்து படவுரு இயக்கமாகிறது.

Save Record

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

படவுரு

பதிவைச் சேமி

தரவைத் தொகு

Turns the edit mode for the current database table on or off.

படவுரு

Edit Data

செயல்நீக்கு

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

படவுரு

மீளமை: தரவு உள்ளீடு

Find Record

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Find Record

புதுப்பி

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

Refresh

Sort Order

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

Sort Order

Sort Ascending

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon Sort Ascending

ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்து

Sort Descending

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon Sort Descending

இறங்குவரிசையில் வரிசைப்படுத்து

தானி வடிகட்டி

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

AutoFilter

வடிகட்டியைச் செயல்படுத்து

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Apply Filter

Standard Filter

Allows you to set the filtering options.

படவுரு

Standard Filter

வடிகட்டி/வரிசைபடுத்தல் மீட்டமை

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

தரவிலிருந்து உரைக்கு

நடப்பு ஆவணத்தின் இடஞ்சுட்டி இடத்தில் பதிவுகளின் அனைத்துப் புலங்களையும் நுழைக்கிறது.

படவுரு

Data to Text

Data to Fields

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

படவுரு

Data to Fields

அஞ்சல் ஒன்றாக்கு

படிவக் கடிதங்களை உருவாக்குவதற்கு அஞ்சல் ஒன்றாக்கு வழிகாட்டியைத் தொடங்குகிறது.

படவுரு

அஞ்சல் ஒன்றாக்கு

Data Source of Current Document

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

படவுரு

Data Source of Current Document

Explorer On/Off

Turns on and off the view of the data source explorer. The Explorer On/Off icon is visible on the Table Data bar.

படவுரு

Explorer On/Off

Please support us!