உதவி

நீங்கள் LibreOffice உதவிக் கட்டகத்தைத் தொடக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவிப் பட்டி அனுமதிக்கிறது.

LibreOffice உதவி

நடப்பு செயலிக்கான LibreOffice உதவியின் முதன்மை பக்கத்தைத் திறக்கிறது. உதவி பக்கங்கள் வாயிலாக நீங்கள் உருள செய்வதுடன் அகவரிசை குறிச்சொற்களையோ ஏதேனும் உரையையோ தேடலாம்.

Icon Help

LibreOffice உதவி

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

பயனர் வழிகாட்டல்கள்

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

இணைப்பில் உதவி பெறுக

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

பின்னூட்டம் அனுப்பு

மென்பொருள் பிழைகளைப் பயனர்கள் புகாரளிக்கக்கூடிய பின்னூட்டுப் படிவத்தை வலை உலாவியில் திறக்கிறது.

பாதுகாப்ப்பில் மறுதுவக்கம் செய்க

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

Get Involved

Opens the community Get Involved page in the web browser. The page describe areas of interest where you can collaborate with the LibreOffice community.

Donate to LibreOffice

LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

If you like the software, please consider a donation.

உரிமத் தகவல்

Displays the Licensing and Legal information dialog.

LibreOffice நன்றிகள்

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

புதுப்பித்தல்களுக்குச் சோதி

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

LibreOffice பற்றி

பதிப்பு எண், பதிப்புரிமைகள் போன்ற பொது நிரல் தகவலைக் காட்டுகிறது.

Please support us!