விளக்கப்படங்களை நுழைத்தல்

ஒரு விளக்கப்படத்தைத் தொடங்க வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன:

Note Icon

கல்க்க்கில், விளக்கப்படம் என்பது நகலெடுத்து அதே ஆவணத்தின் வேறொரு தாளில் ஒட்டக்கூடிய ஒரு தாளின் பொருளாகும். தரவுத் தொடர்களானவை மற்றொரு தாளின் வீச்சில் இணைந்து இருக்கும்.அது மற்றொரு கல்க் ஆவணத்தில் ஒட்டப்பட்டால் எனில், அதற்குச் சொந்த தரவு அட்டவணையைக் கொண்டுள்ளது. அதன் அசல் வீச்சின் இணைப்பில் இல்லை.


கல்க் விரிதாளிலுள்ள விளக்கப்படம்

  1. உங்கள் விளக்கப்படத்திற்கு வேண்டிய கல வீச்சினுள் சொடுக்குக.

  2. செந்தரம் கருவிப்பட்டையிலுள்ள விளக்கப்படத்தை நுழை இல் சொடுக்குக.

    விளக்கப்பட முன்னோட்டத்தையும் வழிகாட்டியையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்.

  3. விளக்கப்படத்தை உருவாக்க விளக்கப்பட வழிகாட்டி இலுள்ள செயலுறுத்தக் கட்டளையைப் பின்பற்றுக.

ரைட்டர் உரை ஆவணத்திலுள்ள விளக்கப்படம்

ரைட்டர் ஆவணத்தில், ரைட்டர் அட்டவணையின் மதிப்புகள் அடிப்படையில் நீங்கள் ஓர் ஆவணத்தை நுழைக்க முடியும்.

  1. ரைட்டர் அட்டவணையினுள் சொடுக்குக.

  2. நுழை - விளக்கப்படம் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

    விளக்கப்பட முன்னோட்டத்தையும் வழிகாட்டியையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்.

  3. விளக்கப்படத்தை உருவாக்க விளக்கப்பட வழிகாட்டி இலுள்ள செயலுறுத்தக் கட்டளையைப் பின்பற்றுக.

விளக்கப்படத்தின் அதன் சொந்த மதிப்புகள் அடிப்படியிலான விளக்கப்படம்

Please support us!