விளக்கப்பட பட்டைகளுக்கு இழைநயத்தைச் சேர்த்தல்

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. விளக்கப்படத்தில் இருமுறை சொசுக்குவதன் மூலம் தொகு முறையை உள்ளிடுக.

  2. நீங்கள் தொகுக்கவிரும்பும் பட்டை தொடரின் ஏதேனும் பட்டையின் மீது சொடுக்குக.

    நீங்கள் ஒரே ஒரு பட்டையைத் தொக்குக்க விரும்பினால், அந்தப் பட்டையின் மீது மீண்டும் சொடுக்கவும்.

  3. சூழல் பட்டியில், பொருள் பண்புகள்ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பிறகு, பரப்புகீற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!