நீட்டித்த சிறுதுப்புகளைத் ரிறக்கவும் அடைக்கவும் செய்தல்

நீட்டித்த சிறுதுப்புகள் குறிப்பிட்ட படவுரு, உரைப் பெட்டி, கட்டளை பட்டியின்ஆகிய்வற்றின் மேல் நீங்கள் இடஞ்சுட்டியை வைக்கும்போது ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தை அளிக்கிறது.

நீட்டித்த சிறுதுப்புகளைத் திறப்பதற்கும் அடைப்பதற்கும்.

நீட்டித்த சிறுதுப்புகளைத் தற்காலிகமாகத் திறப்பதற்கு:

Please support us!