இல் அணுகல்தன்மை LibreOffice

பின்வரும் அணுகல்தன்மை சிறப்பியல்புகள் LibreOffice இன் பகுதியாகும்:

note

Please note that accessibility support relies on Java technology for communications with assistive technology tools. This means that the first program startup may take a few seconds longer, because the Java runtime environment has to be started as well.


- LibreOffice - பார்வை

- LibreOffice - செயலி நிறங்கள்

- LibreOffice - அணுகல்தன்மை

Please support us!