அட்டவணை வழிகாட்டி - அட்டவணையை உருவாக்கு

வினவலின் பெயரை உள்ளிடுக, வழிகாட்டி முடிந்தவுடன் நீங்கள் வினவலைக் காட்சியளிக்க அல்லது மாற்றியமைக்க விரும்புகிறீர்களா என குறிப்பிடுகிறது.

அட்டவணைப் பெயர்

Specifies the table name.

Catalog of the table

Select the catalog for the table. (Available only if the database supports catalogs)

அட்டவணையின் கருத்தேற்ற முறைமை

Select the schema for the table. (Available only if the database supports schemas)

Modify the table design

Select to save and edit the table design.

Insert data immediately

Select to save the table design and open the table to enter data.

இந்த அட்டவணை அடிப்படையில் ஒரு படிவத்தை உருவாக்குக

Select to create a form based on this table. The form is created on a text document with the last used settings of the Form Wizard.

அட்டவணை வழிகாட்டி

Please support us!