அட்டவணை வழிகாட்டி

அட்டவணை வழிகாட்டி நீங்கள் ஒரு தரவுத்தள அட்டவணையை உருவாக்க உதவுகிறது.

அட்டவணை வழிகாட்டி - புலங்களைத் தேர்

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

அட்டவணை வழிகாட்டி - வகைகளையும் வடிவூட்டல்களையும் அமை

Specifies the field information for your selected fields.

அட்டவணை வழிகாட்டி- முதன்மை சாவியை அமை

Specifies a field in the table to be used as a primary key.

அட்டவணை வழிகாட்டி - அட்டவணையை உருவாக்கு

வினவலின் பெயரை உள்ளிடுக, வழிகாட்டி முடிந்தவுடன் நீங்கள் வினவலைக் காட்சியளிக்க அல்லது மாற்றியமைக்க விரும்புகிறீர்களா என குறிப்பிடுகிறது.

பின்வாங்கு

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

அடுத்து

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

முடிவு

எல்லா மாற்றங்களையும் செயலாக்கிவிட்டு வழிகாட்டியை முடும்.

ரத்து

ரத்து ஐச் சொடுக்கினால் ஒரு உரையாடலில் செய்த எந்த மாற்றத்தையும் சேமிக்காமல் மூடிவிடும்.

ரத்து

உரையாடலை மூடுவதோடு அனைத்து மாற்றங்களையும் நிராகரிக்கிறது.

அட்டவணை வழிகாட்டி - புலங்களைத் தேர்க

Please support us!