வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்க நிபந்தனைகள்

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

பின்வருபவையில் எதனையேனும் பொருத்து

Select to group the query by all the conditions using a logical AND.

பின்வருபவையில் எதனையேனும் பொருத்து

Select to group the query by any of the conditions using a logical OR.

புலப் பெயர்

Select the field name for the grouping condition.

நிபந்தனை

Select the condition for the grouping.

மதிப்பு

Enter the value for the grouping condition.

வினவல் வழிகாட்டி- மறுபெயர்கள்

Please support us!