வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies the sorting order for the data records in your query.

Sort by

Specifies the field by which the created query is sorted.

ஏறுவரிசை

அகரமுதலாகவோ எண்மியமாகவோ ஏறுவரிசையில் வரிசைபடுத்த சொடுக்குக.

இறங்குவரிசை

அகரமுதலாகவோ எண்மியமாகவோ ஏறுவரிசையில் வரிசைபடுத்த சொடுக்குக.

And then by

Specifies additional fields by which the created query is sorted, if previous sort fields are equal.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்க நிபந்தனைகள்

Please support us!