வினவல் வழிகாட்டி

The Query Wizard helps you to design a database query. The saved query can be called later, either from the graphical user interface, or using the automatically created SQL language command.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

Specifies the table to create the query, and specifies which fields you wish to include in the query.

வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies the sorting order for the data records in your query.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

Specifies the search conditions to filter the query.

வினவல் வழிகாட்டி - வரிசைப்படுத்துதல் ஒழுங்கு

Specifies whether to display all records of the query, or only the results of aggregate functions.

This page is only displayed when there are numerical fields in the query that allow the use of aggregate functions.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்கம்

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

வினவல் வழிகாட்டி - குழுவாக்க நிபந்தனைகள்

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

வினவல் வழிகாட்டி- மறுபெயர்கள்

Assigns aliases to field names. Aliases are optional, and can provide more user-friendly names, which are displayed in place of field names. For example, an alias can be used when fields from different tables have the same name.

வினவல் வழிகாட்டி - மேலோட்டம்

வினவலின் பெயரை உள்ளிடுக, வழிகாட்டி முடிந்தவுடன் நீங்கள் வினவலைக் காட்சியளிக்க அல்லது மாற்றியமைக்க விரும்புகிறீர்களா என குறிப்பிடுகிறது.

பின்வாங்கு

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

அடுத்து

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

முடிவு

எல்லா மாற்றங்களையும் செயலாக்கிவிட்டு வழிகாட்டியை முடும்.

ரத்து

ரத்து ஐச் சொடுக்கினால் ஒரு உரையாடலில் செய்த எந்த மாற்றத்தையும் சேமிக்காமல் மூடிவிடும்.

ரத்து

உரையாடலை மூடுவதோடு அனைத்து மாற்றங்களையும் நிராகரிக்கிறது.

வினவல் வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

Please support us!