பயனர் பெயரும் கடவுச்சொல்லும் தேவை

பயனர் பெயர்

தரவு மூலத்தை இணைக்க கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக.

Password

தரவு மூலத்தை இணைக்க கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக.

கடவுச்சொல்லை அமர்வின் இறுதி வரை நினைவில் கொள்க

Select to use the same user name and password without further dialog, when you connect again to the same data source in the current LibreOffice session.

Please support us!