ஆரக்கிள் தரவுத்தள இணைப்பு

Specifies the options to access an Oracle database.

ஆரக்கிள் தரவுத்தளம்

You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver.

Name of the Oracle database

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

துறை எண்

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

ஆரக்கள் JDBC இயக்கி வகுப்பு

Enter the name of the JDBC driver.

சோதனை வகுப்பு

இணைப்பை நடப்பு அமைவுகளைக்கொண்டு சோதிக்கிறது.

உறுதிப்பாடு

தரவுத்தள வழிகாட்டி

Please support us!