மைக்ரோசாப்ட் அணுகல் இணைப்பு

Specifies the settings for importing a database file in Microsoft Access or Access 2007 format.

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

மைக்ரோஸாஃப்ட் அணுகல் தரவுத்தளக் கோப்பு

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

உலாவு

Click to open a file selection dialog.

தரவுத்தள வழிகாட்டி

Please support us!