சேமிக்கவும் தொடரவும்

Specifies whether you want to register the database, open the database for editing, or insert a new table.

Yes, register the Database for me

உங்கள் LibreOffice பயனர் நகலுக்குள் தரவுத்தளத்தைப் பதிவுசெய்யவதற்காகத் தேர்க. பதிவு செய்த பிறகு, தரவுத்தளம் பார்வை - தரவு மூலங்கள் சாளரத்தில் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. ஆவணத்திலோ (நுழை - புலங்கள் - மேலும் புலங்கள்) அஞ்சல் ஒன்றாக்கிலோ தரவுத்தளப் புலங்களை நுழை முடிகின்ற ஒரு தரவுத்தளத்தைத் தான் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

வேண்டாம், தரவுத்தளத்தைப் பதிவுசெய்யாதீர்

உருவாக்கிய தரவுத்தளக் கோப்புக்கிடையே மட்டும் தரவுத்தளத் தகவலை வைத்துக்கொள்ள தேர்க.

Open the database for editing

Select to display the database file, where you can edit the database structure.

Create tables using the table wizard

Select to call the Table Wizard after the Database Wizard is finished.

தரவுத்தள வழிகாட்டி

Please support us!