தரவுத்தள வழிகாட்டி

தரவுத்தளத்தைப் பற்றிய தகவலைக் கொண்டிருக்கும் தரவுத்தளக் கோப்பு ஐத் தரவுத்தள வழிகாட்டி உருவாக்குகிறது.

Depending on the type of operation and the type of database, the Database Wizard consists of a varying number of steps.

Select Database

Creates a new database, opens a database file, or connects to an existing database.

சேமிக்கவும் தொடரவும்

Specifies whether you want to register the database, open the database for editing, or insert a new table.

உரைக் கோப்பு இணைப்பை அமை

LDAP இணைப்பை அமைக்கவும்

ADO இணைப்பை அமைக்கவும்

ADO இணைப்பை அமைக்கவும்

ஆரக்கிள் தரவுத்தள இணைப்பை அமைக்கவும்

MariaDB and MySQL Connection

ODBC அமைவுகள்

விரிதாள் இணைப்பை அமைக்கவும்

ரத்து

ரத்து ஐச் சொடுக்கினால் ஒரு உரையாடலில் செய்த எந்த மாற்றத்தையும் சேமிக்காமல் மூடிவிடும்.

பின்வாங்கு

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

அடுத்து

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!