மேம்பட்ட பண்புகள்

Specifies some options for a database.

இக்கட்டளையை அணுக...

தரவுத்தளச் சாளரத்தில், நுழை - தரவுத்தளம் - பண்புகள்ஐத் தேர்ந்தெடுக, மேம்பட்ட பண்புகள் கீற்றைச் சொடுக்குக.


பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளின் கிடைக்கும் தன்மை தரவுத்தள வகையைச் சார்ந்ததாகும்:

dBASE கோப்புகளுக்கான பாதை

Enter the path to the directory that contains the dBASE files.

Warning Icon

Ensure that the *.dbf file name extension of the dBASE files is lowercase.


உலாவு

நீங்கள் ஒரு கோப்பையோ அடைவையோ தேர் செய்யகூடிய உரையாடலைத் திறக்கிறது.

சோதனை இணைப்பு

இணைப்பை நடப்பு அமைவுகளைக்கொண்டு சோதிக்கிறது.

உரை கோப்புகளுக்கான பாதை

உரைக் கோப்புகளின் கோப்புறைகளுக்குப் பாதையை உள்ளிடுக.

Path to the spreadsheet document

தரவுத்தளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தவிரும்பும் விரிதாள் ஆவணத்திற்குப் பாதையை உள்ளிடுக.

Name of the ODBC data source on your system

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

பயனர் பெயர்

Enter the user name that is required to access the database.

கடவுச்சொல் தேவை

If checked, the user will be asked to enter the password that is required to access the database.

தரவுத்தளத்தின் பெயர்

தரவுத்தளக் கோப்பின் பெயரை உள்ளிடுக.

தரவுத்தளத்தின் பெயர்

Enter the name of the MySQL database that you want to use as a data source.

Name of the Oracle database

Enter the name of the Oracle database that you want to use as a data source.

மைக்ரோஸாஃப்ட் அணுகல் தரவுத்தளக் கோப்பு

Enter the name of the Microsoft Access database file that you want to use as a data source.

புரவன் பெயர்

சேமித்த படிவத்திற்கான கோப்புப் பெயரை உள்ளிடுக.

Data source URL

URL ஆக JDBC தரவு மூலத்தின் இடத்தை உள்ளிடுக.

JDBC இயக்கி வகுப்பு

Enter the name of the JDBC driver class that connects to the data source.

சோதனை வகுப்பு

Tests the database connection through the JDBC driver class.

Choose a database

பட்டியலிலிருந்து தரவுத்தளத்தைத் தேர்க அல்லது ஒரு புது தரவுத்தளத்தை உருவாக்க உருவாக்கு ஐச் சொடுக்குக.

Please support us!