இணைப்பு வகை வழிகாட்டி

Changes the type of connection for the current database.

இக்கட்டளையை அணுக...

In a database window, choose Edit - Database - Connection Type


The Connection Type Wizard consists of three pages. You cannot transfer all settings from one database type to another.

For example, you can use the wizard to open a database file that is in a format that is usually not recognized by an installed database.

தரவுத்தளப் பெயர்

நீங்கள் இணைக்கவிரும்பும் தரவுத்தள வகையைத் தேர்க.

மேம்பட்ட பண்புகள்

Specifies some options for a database.

கூடுதல் அமைவுகள்

தரவு மூலத்திற்கான கூடுதல் தேர்வுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

Please support us!