தரவுத்தளப் பண்புகள்

Specifies the properties of a database.

இக்கட்டளையை அணுக...

In a database window, choose Edit - Database - Properties


மேம்பட்ட பண்புகள்

Specifies some options for a database.

கூடுதல் அமைவுகள்

தரவு மூலத்திற்கான கூடுதல் தேர்வுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

Please support us!