உண்டாக்கிய மதிப்புகள்

புதுத் தரவுப் பதிவுகளுக்கான தானாக உண்டாக்கிய மதிப்புகளுக்கு தேர்வுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளின் கிடைக்கும் தன்மை தரவுத்தள வகையைச் சார்ந்ததாகும்:

உண்டாக்கிய மதிப்புகளை மீட்டெடுக.

Enables LibreOffice support for auto-incremented data fields in the current ODBC or JDBC data source. Select this option if the auto-increment feature in the SDBCX layer of the database is not supported. In general, the auto-increment is selected for the primary key field.

தானி-உயாமானக் கூற்று

Enter the SQL command specifier that instructs the data source to auto-increment a specified Integer data field. For example, the following MySQL statement used the AUTO_INCREMENT statement to increase the "id" field each time the statement creates a data field:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

For this example, you must enter AUTO_INCREMENT into the Auto-increment statement box.

வினவலின் உண்டாக்க்கப்பட்ட மதிப்புகள்

Enter an SQL statement that returns the last auto-incremented value for the primary key data field. For example:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!