வகை வடிவூட்டல்

In the data source explorer, you can copy a table by dragging and dropping the table onto the table container. The Type formatting dialog is the third window of the Copy table dialog.

List box

நகலெடுக்கப்பட்ட அட்டவணையில் சேர்க்கப்படவிருக்கும் தரவுப் புலங்களைப் பட்டியலிடுகிறது.

Column information

புலப் பெயர்

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

Field type

Select a field type.

Length

Enter the number of characters for the data field.

Decimal places

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

முன்னிருப்பு மதிப்பு

Select the default value for a Yes/No field.

Automatic type recognition

LibreOffice can automatically recognize field contents when you copy database tables by drag and drop.

(max.) lines

தானியக்க தட்டச்சு அங்கீகாரப் பயன்பாட்டிற்கான வரிகளின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடுக.

Auto

தானியக்கத் தட்டச்சு அங்கீகாரத்தைச் செயல்படுத்துகிறது.

Please support us!