வினவல் வடிவமைப்பு

ஒரு தரவுத்தள வினவலை உருவாக்கவும் தொகுக்கவும் வினவல் வடிவமைப்புப் பார்வை உங்களை அனுமதிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


Note Icon

பெரும்பாலான தரவுத்தளங்கள் உங்கள் கணினியில் பதிவுகளைக் காட்டுவதற்குத் தரவுத்தள அட்டவணைகளை வடிகட்ட அல்லது வரிசைப்படுத்த வினவல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. பார்வைகள் வினவல்களின் அதே செயல்பாட்டை வழங்குகின்றன, ஆனால் சேவையகப் பகுதியில். சேவையகத்தில் உங்கள் தரவுத்தளம் பார்வைகளை ஆதரித்தால், காட்சி நேரத்தை வேகமாக்க நீங்கள் பார்வைகளைப் பயன்படுத்தி சேவையகத்திலுள்ள பதிவுகளை வடிகட்டலாம்.


Note Icon

தரவுத்தள ஆவணத்திலுள்ள அட்டவணைகள்கீற்று பக்கத்திலிருந்து பார்வை உருவாக்கு கட்டளையைத் தேர்வு செய்தலில், வினவல் வடிவமைப்புசாளரத்தோடு ஒத்திருக்கும் பார்வை வடிவமைப்பு சாளரம் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.


வினவல் வடிவமைப்புத் தளக்கோலம் உருவாக்கப்பட்ட வினவலுடன் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உருவாக்கப்பட்ட பார்வையுடன் சேர்த்து வைக்கப்பட முடியாது.

வடிவமைப்புப் பார்வை

தரவுத்தள ஆவணத்தில் வினவலை உருவாக்க, வினவல்கள் படவுருவைச் சொடுக்குக, பிறகு வடிவமைப்புப் பார்வையில் வினவலை உருவாக்கு ஐச் சொடுக்குக.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

வினவல் வடிவமைப்புப் பார்வை சாளரத்தின் மேல் பகுதியில், வினவல் வடிவமைப்பு பட்டையின் படவுருக்கள் உம் வடிவமைப்பு பட்டையும் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன.

நீங்கள் ஒரு வினவலை சோதிக்க விரும்பினால், தரவுத்தள ஆவணத்திலுள்ள வினவல் பெயரை இருமுறை சொடுக்குக. தரவு மூலப் பார்வையைப் போன்ற ஒரு அட்டவணையில் வினவலின் முடிவு காட்சியளிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பு: காட்சியளிக்கப்படும் அட்டவணை தற்காலிகமானதே.

வினவல் வடிவமைப்புப் பார்வையிலுள்ள விசைகள்

விசை

செயலாற்றி

F4

முன்னோட்டம்

F5

வினவலை இயக்கு

F7

அட்டவணை அல்லது கேள்வியைச் சேர்


உலாவு

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

புலங்களை வினவலில் சேர்க்க அவற்றை இருமுறை சொடுக்கவும். தொடர்புகளை வரையறுக்க இழுத்துப் போடவும்.

Note Icon

ஒரு வினவலை வடிவமைக்கும் போது, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அட்டவணைகளை மாற்றியமைக்க முடியாது.


அட்டவணைகளை அகற்று

வடிவமைப்புப் பார்வையிலிருந்து அட்டவணையை அகற்ற, அட்டவணைச் சாளரத்தின் மேல் எல்லையைச் சொடுக்குவதோடு சூழல் பட்டியைக் காண்பிக்கவும். நீங்கள்அழிகட்டளையைப் பயன்படுத்தி வடிவமைப்புப் பார்வையிலிருந்து அட்டவணையை அகற்ற முடியும். மற்றொரு தேர்வு அழி விசையை அழுத்துதல் ஆகும்.

அட்டவணையை நகர்த்துக, அட்டவணையின் அளவை மாற்றியமைக

நீங்கள் அட்டவணையை உங்கள் விருப்படி அளவுமாற்றம் செய்யவும் அடுக்கவும் முடியும். அட்டவணைகளை நகர்த்த, உயர் எல்லையை விரும்பிய இடத்திற்கு இழுக்கவும். அட்டவணையின் எல்லையிலோ மூலையிலோ சுட்டெலியின் இடஞ்சுட்டியை நிலை நிறுத்தியும் இழுத்தும் விரும்பிய அளவுக்குக் காட்சியளிக்கப்படும் அட்டவணையில் அளவை விரிவுபடுத்தவோ குறைக்கவோ செய்க.

அட்டவணையின் தொடர்புகள்

ஒரு அட்டவணையிலுள்ள புலப் பெயருக்கும் மற்றொரு அட்டவணையிலுள்ள புலப் பெயருக்கும் தரவுத் தொடர்புகள் இருந்தால், நீங்கள் இந்தத் தொடர்புகளை உங்களின் வினவலுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

பல தொடர்புடைய தாள்கள் அடிப்படையிலான வினவலின் உருவாக்கமானது நீங்கள் சார்புநிலை தரவுத்தள க்கு LibreOffice ஐ இடைமுகப்பாகப் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

Note Icon

வினவலில், நீங்கள் வெவ்வேறு தரவுத்தளங்களிலிருந்து அட்டவணைகளை அணுக முடியாது. பன்மடங்கு அட்டவணைகளை ஈடுபடுத்தும் வினவல்கள் ஒரு தரவுத்தளத்திற்கிடையே மட்டுமே உருவாக்கப்பட முடியும்.


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

மாற்றாக, வரி தேர்வுப் செய்யப்படும் வரை கீற்றை அழுத்திருக்கவும், பிறகு Shift+F10 ஐ சூழல் பட்டியைக் காட்சியளிப்பதற்காக அழுத்துவதோடு அதில் தொகு கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சில தரவுத்தளங்கள், சாத்தியமான இணையுமாறும் வகைகளின் ஒரு துணைத் தொகுப்பை மட்டுமே ஆதரிக்கின்றன.

தொடர்புகளை அழித்தல்

இரு அட்டவணைக்களுக்கிடையிலான தொடர்புகளை அழிக்க, இணைப்பு வரியைச் சொடுக்குவதோடு பிறகு அழி விசையை அழுத்துக.

மாற்றாக, தொடர்புகள் உரையாடலிலுள்ள ஈடுபட்ட புலங்கள் அந்தந்த உள்ளீடுகளை அழிக்கவும். அல்லது காட்சியளிக்கப்படுகின்ற இணைக்கும் திசையன் முன்னிலைப்படுத்தும் வரை கீற்றை அழுத்தவும், பிறகு Shift+F10 ஐ சூழல் பட்டியைத் திறப்பதற்கு அழுத்தவும் அழி கட்டளையைத் தேர்வு செய்யவும்.

Defining the query

வினவலை வரையறுக்க நிபந்தனைகளைத் தேர்க.வடிவமைப்பு அட்டவணையின் ஒவ்வொரு நிரலும் வினவலுக்கான ஒரு தரவை ஏற்கின்றன.ஒரு நிரையிலுள்ள நிபந்தனைகள் ஒரு பூலியன் AND உடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

புலப் பெயர்களை அழித்தல்

வினவலிலிருந்து ஒரு புலப் பெயரை அகற்ற, புலத்தின் நிரல் தலைப்பகுதியைச் சொடுக்குவதோடு நிரலுக்கான சூழல் பட்டியிலுள்ள அழி கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

படிமம்

அட்டவணைப் பார்வை அல்லது வினவலுக்கு அளிக்கப்பட்ட படிமத்தின் பெயரை உள்ளிடுக.

வினவல் பெயர் அல்லது அட்டவணைப் பார்வை பெயர்

அட்டவணைப் பார்வை அல்லது வினவலின் பெயரை உள்ளிடுக.

தரவை வடிப்பித்தல்

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

புலம்

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

மாற்றுப் பெயர்

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT column AS alias FROM table.

எடுத்துக்காட்டாக:

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

அட்டவணை

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

வரிசைபடுத்து

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

தென்படும்

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

வரன்முறை

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

அல்லது

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

செயலாற்றிகள்

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

தேர்வு

SQL

விளைவு

செயலாற்றி இல்லை

எந்தவொரு செயலாற்றியும் செயலாக்கப்படாது.

சராசரி

AVG

ஒரு புலத்தின் கூட்டப்பட்ட சராசரியைக் கணக்கிடுகிறது.

எண்ணு

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): Passing an asterisk as the argument counts all records in the table.

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

அதிகபட்சம்

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

குறைந்தபட்சம்

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

தொகை

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

குழு

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


நீங்கள் செயலாற்றி அழைப்புகளை SQL கூற்றில் நேரடியாக நுழைக்கவும் முடியும். தொடரியல் என்பது:

செயலாற்றியைத் தேர்க (நிரல்) அட்டவணையிலிருந்து.

எடுத்துக்காட்டாகக், கூட்டுத்தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான SQL இல் செயலாற்றி அழைப்பு என்பது:

"கட்டுரை" இலிருந்து கூட்டுத்தொகையைத் தேர் ("விலை").

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

SQL கூற்றில் இதே செயல்பாடு என்பது:

செயலாற்றியை மாற்றுப்பெயராக அட்டவணையிலிருந்து தேர்க

எடுத்துக்காட்டு:

SELECT COUNT(*) AS count FROM "Item"

Note Icon

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


எடுத்துக்காட்டுகள்

In the following example, a query is run through two tables: an "Item" table with the "Item_No" field and a "Suppliers" table with the "Supplier_Name" field. In addition, both tables have a common field name "Supplier_No."

The following steps are required to create a query containing all suppliers who deliver more than three items.

 1. "உருப்படி" மற்றும் "அளிப்போர்" இன் அட்டவணையை வினவல் வடிவமைப்பில் நுழைக்கவும்.

 2. Link the "Supplier_No" fields of the two tables if there is not already a relation of this type.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. Enter >3 as a criterion and disable the Visible field.

 5. "வழங்குநர்" இலுள்ள "வழங்குநர்_பெயர்" புலத்தைச் இருமுறை சொடுக்குவதோடு குழுச் செயலாற்றியைத் தேர்க.

 6. வினவலை இயக்கு

If the "price" (for the individual price of an article) and "Supplier_No" (for the supplier of the article) fields exist in the "Item" table, you can obtain the average price of the item that a supplier provides with the following query:

 1. "உருப்படி" அட்டவணையை வினவல் வடிவமைப்பில் நுழைக்கவும்.

 2. "விலை" மற்றும் "அளிப்போர்_எண்" புலங்களை இருமுறை சொடுக்குக.

 3. செயலாற்றி வரியைச் செயல்படுத்துவதோடு "விலை" புலத்திலிருந்து சராசரி செயலாற்றியைத் தேர்க.

 4. நீங்கள் மாற்றுப்பெயருக்கான(மேற்கோள் குறிகள் இன்றி) சராசரியை வரியில் உள்ளிடலாம்.

 5. "அளிப்போர்_எண்" புலத்திற்கான குழுவைத் தேர்க.

 6. வினவலை இயக்கு

The following context menu commands and symbols are available:

செயலாற்றிகள்

Shows or hides a row for the selection of functions.

அட்டவணை பெயர்

அட்டவணையின் பெயருக்கான நிரையைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்கிறது.

மாற்றுப்பெயர்

மாற்றுப்பெயருக்கான நிரையை மறைக்கவோ காட்டவோ செய்கிறது.

தனித்துவமான மதிப்புகள்

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

For example, if the name "Smith" occurs several times in your address database, you can choose the Distinct Values command to specify in the query that the name "Smith" will occur only once.

பல புலங்களை ஈடுபடுத்தும் ஒரு வினவலுக்கு, அனைத்துப் புலங்களின் ஒருங்கிணைந்த மதிப்புகள் தனித்தன்மையுடன் இருக்கவேண்டும், எனவேதான் முடிவானது ஒரு குறிப்பிட்ட பதிவாக உருவாக்கப்பட் முடியும். எ.கா, " ஸ்மித் சிகாகோவில் உள்ளான்" என உங்களின் முகவரி நூலில் ஒருமுறையும் "ஸ்மித் லண்டனில் உள்ளான்" என்பது இருமுறையும் என நீங்கள் கொன்டிருப்பது ஆகும்.தனித்த மதிப்புகள் கட்டளையைக் கொண்டு, வினவாலனது "கடைசி பெயர்" மற்றும் "நகரம்" என இரு புலங்களையும் பயன்படுத்துவதோடு "ஸ்மித் சிகாகோவில் உள்ளான்" என ஒருமுறையும் "ஸ்மித் லண்டனில் உள்ளான்" என ஒருமுறையும் என்று வினவலின் முடிவாகத் தருகிறது.

In SQL, this command corresponds to the DISTINCT predicate.

வரம்பு

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

வடிப்பியின் நிபந்தனைகளை இயற்றுதல்

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

செய்கருவி

அர்த்தம்

..இருந்தால் நிபந்தனை திருப்தியாக இருக்கும்

=

க்குச் சமமான

...புலத்தின் உள்ளடக்கம் சுட்டப்பட்ட வெளிப்பாடுடன் ஒரேமாதிரியாக உள்ளது.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

க்குச் சமமாக இல்லை

... புலத்தின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாடுடன் ஒத்து இருக்கவில்லை.

>

ஐ விட அதிகமாக

... புலத்தின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாடை விட அதிகமாக உள்ளது.

<

ஐ விட குறைவான

... புலத்தின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாடை விட குறைவாக உள்ளது.

>=

ஐ விட அதிகமாக அல்லது சமமாக

... புலத்தின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாடை விட அதிகமாக அல்லது சமமாக உள்ளது.

<=

ஐ விட குறைவாக அல்லது சமமாக

... புலத்தின் உள்ளடக்கம் குறிப்பிடப்பட்ட வெளிப்பாடை விட குறைவாக அல்லது சமமாக உள்ளது.


LibreOffice கட்டளை

SQL கட்டளை

அர்த்தம்

..இருந்தால் நிபந்தனை திருப்தியாக இருக்கும்

IS EMPTY

IS NULL

ஏதுமில்லை

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

காலியாக இல்லை

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

இன் ஒரு தனிமம் ஆகும்

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

இன் ஒரு தனிமம் இல்லை

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

இடைவெளிக்குள் விழும் [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

இடைவெளிக்குள் வரவில்லை [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

... a, b, c ஐக் கொண்டிருக்கிறது

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

a, b, c...ஐக் கொண்டிருக்கவில்லை

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

சரியான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது

... புலப் பெயர் சரியான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.

= FALSE

= FALSE

மதிப்பு தவறாக உள்ளது

... the field data value is set to false.


எடுத்துக்காட்டுகள்

='Ms.'

புலப்பெயர்களை "குமாரி" எனும் புல உள்ளடக்கதுடன் திருப்புகிறது.

<'2001-01-10'

ஜனவரி 10, 2001 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தேதிகளைத் திருப்புகிறது

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Like Escape Sequence: {escape 'escape-character'}

Example: select * from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}

The example will give you all of the entries where the item name begins with 'The *'. This means that you can also search for characters that would otherwise be interpreted as placeholders, such as *, ?, _, % or the period.

Outer Join Escape Sequence: {oj outer-join}

Example: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

வினவப்படுகின்ற உரைப் புலங்கள்

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

வினவப்படுகின்ற தேதி புலங்கள்

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

தேதி வகை தனிமம்

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

தேதி

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

நேரம்

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

தேதிநேரம்

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Example: select {d '1999-12-31'} from world.years

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

வினவப்படுகின்ற ஆம்/இல்லை புலங்கள்

To query Yes/No fields, use the following syntax for dBASE tables:

நிலை

வினவல் வரன்முறை

எடுத்துக்காட்டு

ஆம்

for dBASE tables: not equal to any given value

=1 returns all records where the Yes/No field has the status "Yes" or "On" (selected in black),

No

.

=0 returns all records for which the Yes/No field has the status "No" or "Off" (no selection).

ஏதுமில்லை

என்பது ஏதுமில்லை

IS NULL returns all records for which the Yes/No field has neither of the states Yes or No (selected in gray).


Note Icon

The syntax depends on the database system used. You should also note that Yes/No fields can be defined differently (only 2 states instead of 3).


அளவுருக்களின் வினவல்கள்

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

Warning Icon

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


Tip Icon

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


காட்சியத்த பதிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப்பயனரை அனுமதிப்பதற்கு அளவுரு வினவல்கள் உட்படிவங்கள் இன் தரவு மூலமாகப் பயன்படுத்தலாம்.

அளவுரு உள்ளீடு

அளவுரு உள்ளீடு உரையாடலானது பயனரை அளவுரு மதிப்புகளை உள்ளிடுவதற்குக் கேட்கிறது. ஓவ்வொரு வினவல் அளவுருக்கான ஒரு மதிப்பை உள்ளிடுவதோடு சரி ஐச் சொடுக்கலிலோ உள்ளிடு ஐத் தட்டச்சிடலிலோ உறுதிப்படுத்துக.

பயனரால் உள்ளிட்டப்பட்ட மதிப்புகள், தொடர்புடைய திட்ட அளவைக்கான SQL க்கு அனுமதிக்கக்கூடிய ஏதேனும் வரியுருக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்; இது அடிப்படையான தரவுத்தள அமைப்பைச் சார்ந்திருக்கலாம்.

Tip Icon

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL முறை

SQL stands for "Structured Query Language" and describes instructions for updating and administering relational databases.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!