படிவ வழிகாட்டி- பெயரை அமை

Specifies the name of the form and how to proceed.

இக்கட்டளையை அணுக...

ஒரு தரவுத்தளக் கோப்பு சாளரத்திலிருக்கும் படிவத்தை உருவாக்க வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்து ஐச் சொடுக்குக


Name of the form

கூட்டத்தின் தலைப்பைக் குறிக்கிறது.

Work with the form

Saves the form, and opens it as a form document to enter and display data.

Modify the form

Saves the form, and opens it in edit mode to change the layout.

படிவ வழிகாட்டி

Please support us!