படிவ வழிகாட்டி -உள்படிவப் புலங்களைச் சேர்

உள்படிவத்தை உருவாக்க தேவைப்படும் அட்டவணையையோ ஒரு வினவலையோ அதோடு உள்படிவத்தில் உள்ளடக்க வேண்டிய புலங்களையும் குறிப்பிடுக.

இக்கட்டளையை அணுக...

ஒரு தரவுத்தளக் கோப்பு சாளரத்திலிருக்கும் படிவத்தை உருவாக்க வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்து ஐச் சொடுக்குக


அட்டவணைகளோ வினவல்களோ

உருவாக்கப்படவிருக்கும் உள்படிவத்திற்கான அட்டவணையையோ வினவலையோ குறிப்பிடுகிறது.

கிடைக்கப்பெறும் புலங்கள்

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு மேலே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

v

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு கீழே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

என் உள்படிவத்திலுள்ள புலங்கள்

புது உள்படிவத்தில் உள்ளடக்கப்படும் அனைத்துப் புலங்களையும் காட்சியளிக்கிறது.

படிவ வழிகாட்டி - இனைத்த புலங்களை பெறு

Please support us!