படிவ வழிகாட்டி - புலத் தெரிவு

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

இக்கட்டளையை அணுக...

ஒரு தரவுத்தளக் கோப்பு சாளரத்திலிருக்கும் படிவத்தை உருவாக்க வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்து ஐச் சொடுக்குக


அட்டவணைகளோ வினவல்களோ

Specifies the table or query that you want to create the form for.

கிடைக்கப்பெறும் புலங்கள்

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு மேலே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

v

பட்டியலில் ஒரு உள்ளீட்டு கீழே தேர்ந்த புலத்தை நகர்த்த சொடுக்குக.

படிவத்திலுள்ள புலங்கள்

Displays the fields that are in the new form.

படிவ வழிகாட்டி - ஒரு உள்படிவத்தை அமை

Please support us!