நிகழ்ச்சி நிரல் - உள்ளடக்கவேண்டிய தலைப்புரைகள்

நிகழ்ச்சி நிரலில் நீங்கள் உள்ளடக்கவிரும்பும் தலைப்புரைகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


கூட்டத்தின் வகை

கூட்ட வரியின் வகையை அச்சிடுவதற்கு என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

தயவு செய்து வாசி

தயவு செய்து படிக்கவும் வரியை அச்சிடுவதற்கு என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

தயவு செய்து கொண்டுவரவும்

தயவு செய்து எடுத்து வாருங்கள் வரியை அச்சிடுவதற்கு என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

குறிப்புகள்

ஒரு குறிப்புகள் வரியை அச்சிடுவதற்கு என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

வழிகாட்டி - பெயர்களுக்குச் செல்க

Please support us!