நிகழ்ச்சி நிரல் வழிகாட்டி - பொதுத் தகவல்

கூட்டத்திற்கான தேதி, நேரம், தலைப்பு, இடம் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


தேதி

Specifies the date of the meeting.

நேரம்

Specifies the time of the meeting.

தலைப்பு

கூட்டத்தின் தலைப்பைக் குறிக்கிறது.

இடம்

Specifies the location of the meeting.

நிகழ்ச்சி நிரல் - உள்ளடக்கவேண்டிய தலைப்புரைகள்

Please support us!