தொலைநகலி - உள்ளடக்கவேண்டிய உருப்படிகள்

அச்சிடப்பட வேண்டிய தொலைநகலி தனிமங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


முத்திரை

நிறுவன முத்திரையை உள்ளடக்குகிறது.

தேதி

தேதி புலத்தை உள்ளடக்குகிறது.

செய்தியின் வகை

தகவல் தொடர்பு வகை வரியை உள்ளடக்குகிறது. பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து வரியைத் தேர்க.

தலைப்பு வரி

தலைப்பு வரியை உள்ளடக்குகிறது.

வணக்கவுரை

ஒரு வணக்கவுரையை உள்ளடக்குகிறது. வணக்கவுரையைப் பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க .

இன்முடுவு

ஒரு வாழ்த்தை உள்ளடக்குகிறது. பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து வாழ்த்தைத் தேர்க.

அடிப்பகுதி

ஒரு அடிப்பகுதியை உள்ளடக்குகிறது.

தொலைநகலி வழிகாட்டி - அனுப்புநரும் பெறுநரும் குச் செல்க

Please support us!