கடித வழிகாட்டி- பெயரும் இடமும்

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Letter - Name and Location.


வார்ப்புருவின் பெயர்

Specifies the title of the document template.

பாதை

Enter the path and file name for the template, or click the ... button to select the path and file name.

இந்த வார்ப்புருவிலிருந்து ஒரு கடிதத்தை உருவாக்குக

Saves and closes the template, and then opens a new untitled document based on the template.

இந்தக் கடித வார்ப்புருவிற்குக் கைமுறை மாற்றங்களைச் செய்க

Saves the template and keeps it open for editing.

கடித வழிகாட்டியின் மேலோட்டம்

Please support us!