கடித வழிகாட்டி - அடிப்பகுதி

Specifies the information to include in the footer space.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


அடிப்பகுதி

Enter the text for the footer lines.

இரண்டாம் மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய பக்கங்களில் மட்டும் சேர்த்துக்கொள்க

முதல் பக்கத்தில் அடிப்பகுதியை அடக்குவதற்குத் தேர்க.

பக்க எண்களைச் உள்ளடக்கு

Includes page numbers in your letter template.

கடித வழிகாட்டி- பெயர் மற்றும் இடத்திற்குச் செல்க.

Please support us!