கடித வழிகாட்டி - பெறுநரும் அனுப்புநரும்

Specifies the sender and recipient information.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Letter - Recipient and Sender.


அனுப்புநர் முகவரி

Specifies your address information.

திரும்பும் முகவரிக்கான பயனர் தரவைப் பயன்படுத்துக

Use the address data from LibreOffice - User Data in the Options dialog box.

புதிய அனுப்புநர் முகவரி

Use the address data from the following text boxes.

பெயர்

Specifies the name of the sender.

தெரு

Specifies the street address of the sender.

அஞ்சல் குறியீடு / மாநிலம் / நகரம்

Specifies the address data of the sender.

பெறுநர் முகவரி

பெறுநர் முகவரியின் தகவலைக் குறிப்பிடுகிறது.

பெறுநர் முகவரிக்கு இடம்பிடியைப் பயன்படுத்துக

Specifies that placeholder fields are inserted into the letter template.

முகவரி தரவுத்தளத்தை அஞ்சல் ஒன்றாக்கலுக்காகப் பயன்படுத்துக

Address database fields are inserted into the letter template.

கடித வழிகாட்டி- அடிப்பகுதிக்குச் செல்க

Please support us!