கடித வழிகாட்டி - அச்சிட்ட உருப்படிகள்

Defines the items to be included in the letter template.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Letter - Printed Items.


முத்திரை

Includes a logo on the letter template.

உறைச் சாளரத்தில் திரும்பும் முகவரி

Includes a small size return address on the letter template.

கடித ஒப்பங்கள்

Includes a line with references to a business letter on the letter template.

தலைப்பு வரி

Includes a subject line on the letter template.

வணக்கவுரை

Includes a salutation on the letter template. Select the salutation from the list box.

மடிப்புக் குறிகள்

Includes fold marks on the letter template.

இன்முடுவு

Includes a complimentary close on the letter template. Select the text from the list box.

அடிப்பகுதி

Includes a footer on the letter template.

கடித வழிகாட்டி - பெறுநரும் அனுப்புநரும்

Please support us!