கடித வழிகாட்டி-பக்கம் வடிவமைப்பு

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards - Letter - Page Design.


தயவு செய்து கடித வகையையும் பக்க வடிவமைப்பையும் தேர்க

Specify whether you want to create a business or personal letter template.

வணிகக் கடிதம்

Specifies that you want to create a business letter template.

முறைசார் தனிப்பட்ட கடிதம்

Specifies that you want to create a formal personal letter.

தனிப்பட்ட கடிதம்

Specifies that you want to create a personal letter.

பக்க வடிவமைப்பு

Select the design for your letter template.

முன் அச்சிட்ட கூறுகளைக் கொண்ட தன்முகவரியுடைக் கடிதத்தாளைப் பயன்படுத்துக

Specifies whether paper is used that already contains an imprinted logo, address, or footer line. The Wizard shows the Letterhead layout page next.

கடித வழிகாட்டி - தன்முகவரியுடைத் தளக்கோலத்திற்குச் செல்க

Please support us!