வழிகாட்டிகள்

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Wizards.


கடிதம்

ஒரு கடித வார்ப்புருக்காக வழிகாட்டியைத் தொடங்குகிறது.

தொலைநகலி

தொலைநகலிக்கான வழிகாட்டியைத் திறக்கிறது. தொலைநகலி ஆவணங்களுக்காக ஆவண வார்ப்புருக்களை உருவாக்க வழிகாட்டி உங்களுக்கு உதவ முடியும். பிறகு நீங்கள் தொலைநகலி ஆவணங்களை இயக்கி மென்பொருள் கிடைக்கப்பெற்றால் அச்சுப்பொறியில் அல்லது தொலைநகலி இயந்திரத்தில் அச்சிட முடியும்.

நிகழ்ச்சி நிரல்

நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் வார்ப்புருவை உருவாக்க உதவும் வழிகாட்டியைத் தொடக்குகிறது.

ஆவண மாற்றி

Copies and converts documents into the OpenDocument XML format used by LibreOffice.

யூரோ மாற்றி

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Address Data Source

This wizard registers an existing address book as a data source in LibreOffice.

Please support us!