தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

1st ... 1st ... ஆல் மாற்றிவைக்கப்பட்டது

தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையைத் திருத்தி வரிசையெண் பின்னொட்டுகளை மெலுழுத்தாக்கிவிட்டது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!