தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

கழித்தல் குறிகள் மாற்றிவைக்கப்பட்டன

தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையை மாற்றியமைத்துவிட்டது; கழித்தல் குறிகளைப் பற்றுக்கோடுகளாக மாற்றிவைத்துவிட்டது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!