தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

தடிமன், அடிக்கோடு தன்மைகள் உணரப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டன

தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையை மாற்றியமைத்துவிட்டது; தடிமன், அடிக்கோடு தன்மைகள் தானாகவே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!