தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

இரட்டை வெளிகள் தவிர்க்கப்பட்டன

தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையைத் திருத்திவிட்டதால் நீங்கள் உள்ளிட்டிருந்த பல வெளிகள் இப்போது ஒரு வெளியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!