தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

ஒரு URL கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒரு மீத்தொடுப்பு தன்மை அமைக்கப்பட்டுள்ளது

தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையை மாற்றியமைத்துவிட்டது. ஒரு சரம் URL ஆகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இப்போது ஒரு மீத்தொடுப்பாகக் காட்டப்படுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!