தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

இரட்டை மேற்கோள் குறிகள் (") மாற்றிவைக்கப்பட்டன

உங்களின் உரைதானிதிருத்தம் ஆல் திருத்தப்பட்டது, ஆகவே இரட்டை மேற்கோள் குறி அச்செழுத்திலான மேற்கோள் குறிகள் ஆல் மாற்றிவைக்கபட்டன.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!