தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

தானிதிருத்தம் ஒரு மாற்றிவைத்தலைச் செய்துள்ளது. வாக்கியத்தின் தொடக்கம் இப்போது ஒரு முகப்பெழுத்துடன் தொடங்குகிறது.

தானிதிருத்தம் ஒரு மாற்றிவைத்தலைச் செய்துள்ளது; வாக்கியத்தின் தொடக்கம் இப்போது ஒரு முகப்பெழுத்துடன் தொடங்குகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!