தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

ஒரு மாற்றிவைத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டது

தானிதிருத்தம் ஒரு சொல்லை மாற்றிவைத்துவிட்டது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!