தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

ஒரு சொல்லின், வாக்கியத்தின் தொடக்கத்திலிருந்த இரு முகப்பெழுத்துக்கள் ஒரு முகப்பெழுத்தாகத் திருத்தப்பட்டது

இரு முகப்பெழுத்துக்களுடன் ஒரு வாக்கியத்தைத் தொடங்கிய ஒரு சொல் இப்போது ஒரு முகப்பெழுத்துடன் தொடங்கும்வண்ணம் தானிதிருத்தம் உங்கள் உரையை மாற்றியமைத்துவிட்டது..

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!