தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் ஒரு முகப்பெழுத்துடன் தொடங்கு

உங்களின் உரைதானிதிருத்தம் ஐக் கொண்டு திருத்தபட்டது. அதனால் நடப்பச் சொல்லானது பெரிய எழுத்தில் தொடங்கியது. தானிதிருத்தம் பத்தியின் தொடக்கத்திலும் வக்கியத்தின் இறுதியில் வரியுருக்களுக்குப் பிறகும் ( காலம்,வியப்புக் குறி, கேள்விக்குறி) சொல்களைத் திருத்துகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!