தானிதிருத்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது

TWo INitial CApitals திருத்தப்பட்டன

"WOrd" போன்ற தட்டச்சுப் பிழைகள் தானிதிருத்தம் செயலாற்றியால் "Word" க்குத் திருத்தி மாற்றிவைக்கப்பட்டது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!