வலைப் பக்கங்கள்

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

A tool for creating new web pages is the Web Layout mode, which you enable with View - Web.

ஒரு புதிய வலைப் பக்கம் உருவாக்கப்படுகிறது

Please support us!