சிறுதுப்புகளும் நீட்டித்த சிறுதுப்புகளும்

சிறுதுப்புகளும் நீட்டித்த சிறுதுப்புகளும் நீங்கள் பணிபுரியும் வேளையில்உதவியை வழங்குகிறது.

சிறுதுப்புகள்

Tips provide you with the names of toolbar buttons. To display a tip, rest the pointer over a toolbar button until the name of the button appears.

Tips are also displayed for some elements in a document, such as hyperlinks, fields, and index entries.

tip

சிறுதுப்புகள் எப்போதுமே இயங்கும்.


நீட்டித்த சிறுதுப்புகள்

Extended Tips provide a brief description about buttons and commands. To display an extended tip, press Shift+F1, then point to a button or command.

tip

உங்களுக்கு எப்போதுமே சிறுதுப்புகளுக்குப் பதிலாக நீட்டித்த சிறுதுப்புகள் வேண்டெமென்றால், - LibreOffice - பொது ஐச் செயல்படுத்துக.


Please support us!