முன்னிருப்பை அமைக்கும் கட்டகத்திலுள்ள நிரலியின் முன்னிருப்பு அமைவுகளை உதவி மேற்கோளிடுகிறது. நிறங்கள், சுட்டெலியின் செயல்கள், அல்லது மற்ற அமைவாக்கக்கூடிய உருப்படிகள் போன்றவை உங்களின் நிரலிக்குக் கட்டகத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறாக இருக்க முடியும்.

The LibreOffice Help system provides easy access to information and support. There are several ways to find what you are looking for in the Help environment: You can search for a specific keyword in the Index, carry out a full-text search under Find, or look through a hierarchical list of the Topics.

Please support us!