ஆவணமாக்குதலிலுள்ள படவுருக்கள்

ஆவணமாக்குதலிலுள்ள படவுருக்கள்

கூடுதல் உதவும் தகவலுகாக உங்கள் கவனத்தை அழைக்க மூன்று படவுருக்கள் பயன்படுத்தப்படும்.

Warning Icon

The Important! icon points out important information regarding data and system security.


Note Icon

The Note icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.


Tip Icon

The Tip icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.


Please support us!