சின்ன(ம்) வடிவங்கள்

சின்னம் வடிவங்களைத் திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நீங்கள் நுழைக்க முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Icon Symbol Shapes

குறியீட்டு வடிவங்கள்


சின்ன வடிவங்கள் கருவிப்பட்டையிலுள்ள ஒரு படவுருவைச் சொடுக்கி பிறகு, வடிவத்தை ஆவணத்தினுள் இழுக்கவும்.

note

சில வடிவங்களானவை,வடிவங்களின் பண்புகளை மாற்ற நீங்கள் இழுக்கக்கூடிய சிறப்பு கைப்பிடியைக் கொண்டிருக்கும். சுட்டெலியின் சுட்டி இந்தச் சிறப்பு கைப்பிடிகளைக் கை சின்னமாக மாற்றுகின்றன.


Control points in a shape

Please support us!